Volgens de informatie van de gemeente Schiedam is het vrijwel zeker dat Ventura moet verhuizen van de huidige locatie. De gemeente werkt hard aan de plannen voor huizenbouw op de Ventura-locatie en aan de voorbereiding van bijvoorbeeld bestemmingsplanwijzigingen.

Wij vinden het belangrijk om de leden van Ventura zo transparant mogelijk te informeren over de huidige situatie en aan te geven voor welke keuzen Ventura en de gemeente nu staan.

Stand van zaken verhuizen

Met VolkerWessels Vastgoed is een grondovereenkomst gesloten die VolkerWessels Vastgoed in staat stelt om als eerste aanspraak te maken op de grond indien die mag worden verkocht. De bijbehorende procedures die de gemeente moet doorlopen zijn tijdrovend en brengen risico’s met zich mee. Ook een definitief besluit over zowel verkoop als aankoop van grond vraagt om gedegen financiële onderbouwingen. Door deze voorbereiding parallel uit te voeren kan niet alleen een flinke tijdwinst worden geboekt in de eventuele bouwfase, maar kan het gemeentebestuur ook de gemeenteraad zeer volledig informeren over de resterende risico’s. De gemeenteraad kan dan ook zeer gericht eventuele voorwaarden en bedenkingen meegeven. Het voorgenomen grondbod voor VolkerWessels Vastgoed staat voor behandeling op de agenda van de Auditcommissie van januari 2015. Uiteindelijk heeft de gemeenteraad het laatste woord. Zij neemt het besluit of de plannen kunnen worden uitgevoerd zoals voorgesteld. Als de gemeenteraad de plannen goedkeurd zijn er voor Ventura daadwerkelijk grote veranderingen op komst. Dat betekent voor Ventura dat zij kansen moet verzilveren en risico’s moet afdekken.

Ventura in beweging?

Onder de naam ‘Schiedam in beweging’ ontwikkelt de gemeente Schiedam nieuwe mogelijkheden voor sport, wonen en groen. Kansen die aan de orde zijn nu Rijkswaterstaat tussen Delft en Schiedam de A4 aanlegt. Nu het doortrekken van de A4 een feit is en verzet niet meer mogelijk, moet Schiedam er het beste van maken. Het tunneldakvan de A4 in Schiedam Noord biedt geen kansen voor woningbouw maar wel de mogelijkheid voor invulling met sport, recreatie en groen.
Indien Ventura verhuist naar het tunneldak ontstaat op de huidige locatie ruimte voor nieuwe woningbouw. Zo kan Schiedam zich de komende jaren verbeteren op het gebied van wonen, werken en recreatie. Binnen deze context wordt de voorgenomen verhuizing van Ventura een feit en moet Ventura in beweging.

Onze ambitie?

De aankondiging van de bouw van een sportcomplex op de A4 heeft vanaf het begin de interesse gehad van Ventura . Met de combinatie van de velden buiten en een sporthal met een eigen verenigingsruimte in het woongebied van meer dan 80% van onze leden, ziet Ventura mogelijkheden tot het verbeteren van de sportbeleving, de sportprestaties en de continuïteit van de vereniging. Ventura wil zich hiermee verder in ledental ontwikkelen en daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan het gemeentelijke beleid om een leven lang te sporten en te bewegen.

Onze huidige situatie

Met het huidige ledental en de huidige trainingsintensiteit komt Ventura gedurende het veldseizoen voor de trainingen veldcapaciteit te kort. Ten aanzien van de zaalcapaciteit is de situatie ronduit slecht; de jongste jeugd wordt zo goed als niet in de gelegenheid gesteld om het trainen van de handbalsport te beoefenen op een gewoon handbalveld, de oudere jeugd moet veelal genoegen nemen met een half veld en de A-jeugd en senioren delen de schaarse ruimte die tussen ca. 19:00 en 23:00 beschikbaar is in de zalen van de Groenoordhal en de Margriethal. Ten aanzien van het spelen van de wedstrijden komt Ventura uit met de twee hallen.

Op het eigen veld beschikt Ventura over een eigen kantine met terras, kleedkamers en opslagruimten. De kantine staat op grond van de gemeente maar is eigendom van de vereniging. Naast trainen en spelen voert Ventura ook andere verenigingsbrede activiteiten uit. Het jaarlijkse tentenkamp met name voor de allerjongsten, toernooien, de familiedag en tussentijdse wedstrijdjes tussen ouders en kinderen maken daar deel van uit. Hiervoor beschikt Ventura over voldoende grasland voor het neerzetten van tenten en het opstellen van materialen voor het uitvoeren van spellen. Ook de parkeergelegenheid en de fietsenstalling voldoen onder normale omstandigheden aan de vraag. De bereikbaarheid van Ventura, ook voor bezoekende teams, is prima.

Ventura heeft minimaal behoefte aan het behoud van hetgeen zij nu heeft. Het is alleszins redelijk om ter compensatie van de eigen kantine (zelf bekostigd en gebouwd) een eigen horeca terug te krijgen. Gezien de schaarste aan trainingsruimte is een uitbreiding van de veldcapaciteit met één buitenveld nu een kans die binnen bereikt komt. Een uitbreiding van zaalruimte stelt Ventura in staat om met name in het zo belangrijke zaalseizoen voor al haar leden voldoende passende trainingsfaciliteiten op een aanvaardbaar tijdstip beschikbaar te hebben.

Stand van zaken ten aanzien van het sportpark A4

 

Sporthal


Op het Sportpark A4 komt voor Ventura een extra sporthal met daarbinnen 1 veld beschikbaar. Deze hal komt echter niet uitsluitend toe aan Ventura. Indien de Margriethal en de Groenoordhal blijven bestaan betekent dit een uitbreiding van de bestaande sporthalcapaciteit in Schiedam met 1 veld. Het dient echter duidelijk te zijn dat hiermee het totaal aantal uren dat beschikbaar komt voor trainen tussen 19:00 en 23:00 uur neerkomt op 4 uur extra bruikbare capaciteit per trainingsdag, nog te verdelen met andere verenigingen. Ventura zal naar verwachting de meeste van haar wedstrijden in de hal op de A4 kunnen spelen. Maar voor het trainen zal Ventura weer door Schiedam moeten zwerven. Het is ons duidelijk dat de sporthal niet zal worden uitgebreid met een 2e veld.
 
Een oplossing voor het tekort aan zaalruimte zou door de gemeente kunnen worden gecreëerd door te voorzien in een zogenaamde ballonhal over de bestaande velden buiten gedurende de zaalperioden. Daarmee kan tevens een optimaal gebruik worden gerealiseerd van de velden buiten; deze kunnen dan immers zowel in de zomer als in de winter worden gebruikt. Indien hiermee de twee velden kunnen worden overdekt dan zijn zowel in de zomer als in de winter 3 velden beschikbaar en kan Ventura zich echt thuis voelen op de A4.

Buitenvelden

Op het dak van de A4 komen, volgens de laatste plannen, twee buitenvelden achter elkaar beschikbaar. De velden worden voorzien van verlichting en worden afgescheiden van de andere sportvelden door de natuurlijke lijnen van het ontwerp van het sportpark. De velden vallen bovendien binnen het afsluitbare gebied en zijn vanuit de horeca- en verblijfsruimte direct te bereiken door het oversteken van een smalle promenade. Naast de horeca- en verblijfsruimte ruimte is een opslagruimte voor materialen uitsluitend voor Ventura beschikbaar. Een derde veld is een vereiste om in voldoende trainingscapaciteit te voorzien. Het behoeft wat ons betreft niet naast de twee velden op het dak te liggen.

Veiligheid en overige activiteitenveld

Ten aanzien van de afsluitbaarheid, bereikbaarheid, afvalaanbod en sociale veiligheid lijkt het ontwerp voldoende ruimte te bieden en is er daar nu ook voldoende aandacht voor. Op het complex is een ruimte beschikbaar gesteld voor het houden van bijvoorbeeld een tentenkamp. Deze locatie kan onmogelijk dicht bij de horeca- en verblijfsruimte worden geplaatst. Het is de vraag of deze ruimte dan welvoldoende bruikbaar is ten aanzien van de afstand tussen deze locatie en de kleedkamers en sanitaire ruimten.

Horeca- en verblijfsruimte, kleedkamers, bestuur- en commissiekamer

Gelet op het grote aantal sporters dat is voorzien (voetbal, korfbal en handbal) zal er op de piekmomenten een goede en neutrale regie moeten zijn op het gebruik van de kleedkamers, in het belang van alle gebruikers. Met het beschikbaar komen van een “eigen” bestuurs- en een “eigen” commissiekamer wordt het mogelijk om in deze twee ruimten besprekingen en vergaderingen te houden en het archief van het bestuur te huisvesten. Binnen de horeca- en verblijfsruimte wil Ventura haar eigen identiteit kunnen behouden; dat wil zeggen: door- en voor de eigen leden voorzien in een hapje en een drankje, de verkoop van sportmaterialen en het bieden van een verblijfsruimte met beeld- en geluidsapparatuur.

Over dit onderwerp is Ventura nog met de gemeente in gesprek. Op dit moment is daarover nog geen overeenstemming bereikt en lijkt hier een knelpunt te ontstaan. De verwachting van de gemeente is dat er drie verenigingen in moeten worden gehuisvest maar heeft voorgesteld om deze ruimte in maximaal twee “eigen” ruimten op te delen.

Zinvol verhuizen

Om een verhuizing van Ventura naar Sportpark A4 zinvol te laten zijn moeten Ventura en gemeente komen tot een aantal belangrijke afspraken zoals het behoud van een eigen verblijfsruimte in het verzamelgebouw (kantine, horeca exploitatie) en voldoende zaal- en veld sportaccommodatie om ook daadwerkelijk “op de A4 te zitten” en om met name om ook de jongste jeugd van betere trainingsfaciliteiten te kunnen voorzien.

Overgangsfase

Tot slot moeten Ventura en de gemeente komen tot afspraken over de wijze waarop Ventura samen met de gemeente de kosten voor veiligheid en bruikbaarheid van de huidige locatie in de overgangsfase die nu aanbreekt op een billijke manier kunnen dragen. Hierbij valt te denken aan eventuele noodzakelijk kosten voor herstel of vervanging die omwille van veiligheid of bruikbaarheid moeten worden gemaakt maar die worden afgeschreven over een langere termijn dan de te verwachten tijd dat Ventura nog op Harga zal blijven.

Waarover Ventura en Schiedam het nog eens moeten worden:

Samengevat zijn de gemeente en Ventura samen en ook met de andere verenigingen, op de goede weg om tot een win-win situatie komen. Het is belangrijk dat we die koers kunnen vasthouden en we op korte termijn de vijf belangrijkste knelpunten kunnen oplossen:

 1.  een eigen horeca- en verblijfsruimte
 2.  vergroten “zaal-capaciteit” door het plaatsen van een ballonhal gedurende de winter over de buitenvelden
 3.  een uitbreiding van 1 buitenveld
 4.  komen tot wederzijds aanvaardbare afspraken over:

     - het gebruik/toedeling van de kleedkamer-capaciteit op het complex
     - huurtarieven
5.  het dragen van kosten voor noodzakelijk onderhoud en reparaties binnen het kader van een voorgenomen verhuizing


Plannen is vooruitzien

Mocht verhuizen een feit zijn dan is het van belang dat Ventura en de gemeente goede afspraken makenover de sloop, een tijdelijk onderkomen en de overgang naar de A4. Indien hijvoorbeeld in oktober 2015 wordt gestart met voorbereidende werkzaamheden (bouwrijpmaken) na het beeindigen van de 1e helft van het veldseizoen 2015-2016, dan moeten er in mei 2015 reeds competitiegegevens worden ingediend die er rekening mee houden dat de 2e helft van de veldcompetitie op een andere locatie moet worden gespeeld.

In augustus 2016 zou dan 1e helft veld en de start van de zaalcompetitie 2016-2017 kunnen starten op het nieuwe complex.
Er zullen dan naar alle waarschijnlijkheid door Ventura geen toernooien in de maanden juni en juli 2016 georganiseerd kunnen worden.

Namens het bestuur, de Bouwcommissie en de financiële commissie.

 • toegang
 • fietsenstalling
 • entree
 • toegang veld
 • achterzijde kantine
 • toegang kantine
 • handbalvelden
 • speeltoestellen en terras
 • veld
 • kleedkamers
 • orientatie en ligging van Sportpark A4
  orientatie en ligging van Sportpark A4
 • dakbedekking
  dakbedekking
 • dakgebruik
  dakgebruik
 • overzicht Sportpark A4
  overzicht Sportpark A4
 • toegang
  toegang
 • entree
  entree
 • 2 handbalvelden buiten
  2 handbalvelden buiten
 • sportterras
  sportterras
 • sportveld gras
  sportveld gras
 • hoofdveld voetbal
  hoofdveld voetbal
 • verhuizing 1
 • verhuizing 2
 • verhuizing 3
 • verhuizing 4
 • verhuizing 5
 • verhuizing 6
 • verhuizing 7
 • verhuizing 8
 • verhuizing 9

@ 2014 HV Ventura

Our website is protected by DMC Firewall!